Recent Comments

  Judecarea conducătorilor PSDI – Sentinţa nr.49/1952

  R.[epublica] P.[opulară] R.[omână]
  TRIBUNALUL MILITAR BUCUREŞTI
  Secţia I-a
  Dos. No. 2015/1950
  Fil. No. 854/950.

  S E N T I N Ţ A
  No. 49.

  Astăzi 16 Ianuarie 1952 / anul una mie nouă sute cinzeci şi doi, luna Ianuarie, ziua şasesprezece/.
  Tribunalul Militar Bucureşti, Secţia I-a, compus conform art.14 C.[od] J.[ustiţie] M.[ilitară] din:
  Lt. col. Magistrat Finichi Paul – Prim preşedinte
  Locot. Magistrat Naghy Alexandru
  Locot. Marchidan Constantin – Membrii.
  Locot. Oprea Nicolae
  Locot. Iliescu Friţu
  Procuror Militar, Maior Magistrat Tronici Alexandru
  Grefier şef T. Petrescu-Joiţeanu -grefier de şedinţă

  S-a instruit în şedinţă publică, cu respectarea disp.[oziţiilor] art.[icolelor] 19-22 C.J.M. şi având toţi prestat jurământul în forma prevăzută de lege, în scopul de a proceda la judecarea cauzei privind pe:

  1/. CONSTANTIN TITEL PETRESCU, de 64 de ani; fost preşedinte [al] P.[artidului] S.[ocial] D.[emocrat] I.[ndependent], domiciliat în Bucureşti str. Brezoianu Nr.29, arestat, trimis în judecată pentru crimele şi delictele p.[revăzute] [şi] p.[edepsite] de art.[icolele] 186, 187, 207, part[ea] II[-a]. p[un]ct. d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 227 C.[od] P.[enal] comb.[inat] cu art. 186, 207 şi 210 C. P., toate combinate cu art. 101 şi 103 C. P., 457 C.J.M. şi D.[ecret] L.[ege] nr. 856/[1]938 şi 1108/1938;

  2/. Adrian Dimitriu, avocat, fost secretar general al P.S.D.I., domiciliat în Bucureşti Str. Brezoianu Nr.29, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art.186; 187, 207, 209 part. II pct. d., 209 part. III, 209 part. IV, 227 C.P. comb. cu art. 186, 207, 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., art. 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

  3/. Eugen Dobrescu, profesor universitar, domiciliat în Petroşani Str. Ilie Pintilie Nr.3, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 190 pct.1, 209 part. II pct. d, 209 patr. III, 209 part. IV, 227 C.P. comb. cu art. 186 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., art 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/938 şi 1108/1938;

  4/. Romulus Dan, fost comerciant, domiciliat în Bucureşti Str. Dr. Ruse Nr.8, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 207, 209 part. II pct. d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

  5/. Gheorghe Ene Filipescu, fost meseriaş, patron, domiciliat în Bucureşti Str. Ion Ţăranu Nr.6, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 207, 209 part. II pct.d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 227 C.P. comb. cu art. 187, 207 şi 210 C.P. toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

  6/. Ilie Predaru, fost ospătar, domiciliat în Bucureşti Str. Vătăşelului Nr. 19, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 207, 209 part. II pct. d, 209 part. III, 209 part. IV C.P., 210, 287 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate combinate cu art. 101 şi 103 C.P., 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

  7/. Paul P. Stănescu, profesor universitar, domiciliat în Bucureşti Str. Dr. V. Poloni Nr. 24, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 207, 209 part. II pct. d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., art. 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

  8/. Constantin Motaş, profesor universitar, domiciliat în Bucureşti Str. B. P. Haşdeu Nr. 2, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 207 şi 209 part. II pct.d, 209 part.III, 209 part. IV, 210,227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., art. 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

  9/. Adrian Stămbuleanu, inginer, domiciliat în Bucureşti ştr. Bitolia Nr. 14, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 207, 209 part. II pct.d, 209 part. III, 209 part. IV, C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., art 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938;

  10/. Ion Flueraş, fost caretaş, domiciliat în Bucureşti Str. Dr. Otto Nr. 2, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187 C.P., 207, 209 part. II pct. d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., art. 457 C.J.M., şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1103/1938;

  11/. Eftimie Gherman, fost secretar general al Uniunii Sindicatelor Minerilor, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 190 C.P. 207, 209 part. II pct. d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., 267 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1958 şi 1103/1938;

  12/. Zissu Iancu, fost avocat, învinuit pentru crimele şi delictele prevăzute şi pedepsite de art. 186, 187, 190 C.P., 207, 209 part. II pct. d, 209 part. III, 209 part. IV, 210, 207 C.P. comb. cu art 186, 207 şi 210 C.P., art. 267 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856/1938 şi 1108/1938

  * * *

  TRIBUNALUL:

  În numele legii,

  HOTĂRĂŞTE:

  Făcând aplicaţia art. 186, 187 pct.2 şi 3 C.P., art. 207, 209 part. II-a pct. d. C.P., art. 227 comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., art. 101, 103 C.P., art. 304, 463 C.J.M. şi art. 25 pct. 6 C.P., art. 193 C.P., cu unanimitate de voturi condamnă pe CONSTANTIN TITEL PETRESCU, la muncă silnică pe viaţă transformată în temniţă grea pe viaţă conform art. 31C.P., pentru crima de înaltă trădare prevăzută în art. 186, alin. II C.P. şi 187 pct. 2 şi 3 C.P.; la 10 (zece) ani detenţie grea şi 5 (cinci) ani degradare civică pentru crima de surparea ordinii constituţionale p.p. de art. 207 C.P.; la 7 (şapte) ani închisoare corecţională, 20.000 (douăzecimii) lei amendă corecţională pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 part. II-a pct. d. C.P. şi la 10 (zece) ani temniţă grea pentru crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire p.p. de art. 227 comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P.
  Conform art. 101, 103 C.P. execută pedepsa cea mai grea, adică temniţă grea pe viaţă şi amenda penală.
  Se confiscă averea şi îl obligă să plătească 20.000 lei (douăzecimii) lei cheltuieli de judecată.
  Compută prevenţia de la 5 mai 1948.
  Făcând aplicaţia art. 4 Proc.[edura] Penală şi art. 301 C.J.M., îl achită pentru infracţiunile p.p. de art. 209 part. III-a şi IV-a C.P. şi 210 C.P., ca neîntrunind elementele constitutive.
  2/. Făcând aplicaţia art. 186, 187 pct. 2 şi 3 C.P., art 207 C.P., art. 209 part. II-a pct. d. C.P., art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 187 şi 210 C.P., art. 327 alin. 3 C.P. comb. cu art. 1 C.P., art. 292 C.J.M., art. 101, 103 C.P., art. 304, 463 C.J.M., cu unanimitate de voturi condamnă pe ADRIAN DIMITRIU, la muncă silnică pe viaţă pentru crima de înaltă trădare p.p. de art. 186 alin. 2 C.P. comb. cu art. 187 pct. 2 şi 3 C.P.; la 10 (zece) ani detenţiune grea şi 5 (cinci) ani degradarea civică pentru crima de surparea ordinii constituţionale p.p. de art. 207 C.P.; la 7 (şapte) ani închisoare corecţională şi 20.000 (douăzeci mii) lei amendă corecţională pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 part. II-a pct. d. C.P.; la 10 (zece) ani temniţă grea pentru crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 187 şi 210 C.P. şi la 10 (zece) ani închisoare corecţională pentru delictul de agitaţie publică p.p. de art. 327 al. 3 C.P. comb. cu art. 1 C.P., prin schimbarea de calificare conform art. 292 C.J.M. din delictul de multiplicare de înscrisuri necenzurate p.p. de art. 2 şi 3 din Legea 124/1940.
  Conform art. 101, 103 C.P. execută pedeapsa cea mai grea, adică muncă silnică pe viaţă şi amendă penală.
  În baza art. 25 pct. 6 C.P. şi art. 193 C.P., confiscă averea.
  Compută prevenţia de la 5 Mai 1948 şi îl obligă să plătească 20.000 (douăzeci mii) lei cheltuieli de judecată.
  Făcând aplicaţia art. 4 Proc. Penală şi art. 301 C.J.M., îl achită pentru infracţiunile p.p. de art. 209 part. III-a şi a IV-a C.P. şi art. 210 C.P., neîndeplinind elementele constitutive.
  3/. Făcând aplicaţia art. 186, 187. pct. 3 şi 3 C.P., art. 190 pct. 1 C.P., art. 209 part. II-a pct. d C.P. şi art. 227 C.P. comb. cu 186 C.P., 101, 103 C.P., 304, 463 C.J.M., cu unanimitate de voturi condamnă pe EUGEN DOBRESCU, la muncă silnică pe viaţă pentru crima de înaltă trădare p.p. de art. 186 al. 2 C.P., comb. cu art. 187 pct. 2 şi 3 C.P.; la muncă silnică pe viaţă pentru crima de înaltă trădare p.p. de art. 190 pct. 1 C.P.; la 7 (şapte) ani inchisoare corecţională şi 20.000 (douăzeci mii) lei amendă corecţională pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 part. II-a C.P. pct. d şi la 10 (zece) ani temniţă grea pentru crima de complot în scop de trădare p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186 C.P..
  Conform art. 101, 103 C.P. execută pedeapsa cea mai grea, adică muncă silnică pe viaţă şi amenda corecţională.
  În baza art. 25 pct. 6 C.P. şi 193 C.P. confiscă averea.
  Compută prevenţia de la 25 Mai 1949 şi îl obligă să plătească 20.000 (douăzeci mii) lei cheltuieli de judecată.
  Făcând aplicaţia art. 4 Procedura Penală, şi art.301 C.J.M., achită de orice penalitate pentru infracţiunea p.p. de art. 209 part. III-a şi IV-a C.P., neîntrunind elementele constitutive.
  4/. Făcând aplicaţia art. 186, 187 pct. 2 şi 3 C.P., art. 207 C.P., art. 209 part. II-a pct. d. C.P., art. 227 comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., art. 101, 103 C.P., art. 25 pct. 6 şi art. 193 C.P., art. 304, 463 C.J.M. cu unanimitate de voturi condamnă pe ROMULUS DAN şi GHEORGHE ENE FILIPESCU la câte 15 (cinsprezece) ani temniţă grea şi câte 5 (cinci) ani degradare civică pentru crima de înaltă trădare p.p. de art. 186 al. 2 C.P. comb. cu art. 187 pct. 2 şi 3 C.P., cu acordarea de circumstanţe atenuante conform art. 157 C.P.; la câte 10 (zece) ani detenţiune grea şi câte 5 (cinci) ani degradare civică pentru crima de surparea ordinii constituţionale p.p. de art. 207 C.P.; la câte 7 (şapte) ani închisoare corecţională, câte 20.000 (douăzeci mii) lei amendă penală şi câte 5 (cinci) ani interdicţie corecţională pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 part. II-a pct. 2 C.P. şi la câte 10 (zece) ani temniţă grea şi câte 5 (cinci) ani degradare civică pentru crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire p.p. de art. 227 comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P..
  Conform art. 101 şi 103 C.P. execută pedepsa cea mai grea, adică câte 15 (cinsprezece) ani temniţă grea, câte 5 (cinci) ani degradare civică şi câte 20.000 (douăzeci mii) lei amendă penală.
  Se confiscă averea ambilor condamnaţi.
  Compută prevenţia pentru ROMULUS DAN de la 27 Mai 1949, iar pentru GHEORGHE ENE FILIPESCU de la 13 Iunie 1949.
  Obligă pe Romulus Dan să plătească 10.000 (zece mii) lei cheltuieli de judecată, iar pe Gheorghe Ene Filipescu să plătească 30.000 (treizeci mii) lei cheltuieli de judecată.
  Făcând aplicaţia art. 4 Proc. Pen. şi art. 301 C.J.M. îi achită pe ambii acuzaţi de orice penalitate pentru infracţiunile p.p. de art. 209 part. III-a şi IV-a C.P. şi art. 210 C.P., neîntrunind elementele constitutive.
  Făcând aplicaţia art. 186, 187 pct. 2 şi 3 C.P., art. 207 C.P., art. 209 part. II-a pct. d. C.P., art. 227 comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., art. 101, 103 C.P., art. 25 pct. 6 şi 193 C.P., art. 304, 463 C.J.M., cu unanimitate de voturi condamnă pe ILIE PREDARU şi PAUL P. STĂNESCU la câte 12 (doisprezece) ani temniţă grea şi câte 5 (cinci) ani degradare civică; pe CONSTANTIN MOTAŞ la 20 (douăzeci) ani temniţă grea şi 5 (cinci) ani degradare civică, pe ADRIAN STĂMBULEANU la 25 (douăzeci şi cinci) ani muncă silnică şi 5 (cinci) ani degradare civică, iar pe ION FLUERAŞ la 15 (cincisprezece) temniţă grea şi 5 (cinci) ani degradare civică, toţi pentru crima de înaltă trădare p.p. de art. 186 al. 2 C.P. comb. cu art. 187 pct 2 şi 3 C.P., cu acordare de circumstanţe atenuante conform art. 157 C.P.; îi mai condamnă pe susnumiţii la câte 10 (zece) ani detenţie grea şi câte 5 (cinci) ani degradare civică pentru crima de surparea ordinii constituţionale p.p. de art. 207 C.P.; la câte 7 (şapte) ani închisoare corecţională, la câte 5.000 (cinci mii) lei amendă penală în afară de ADRIAN STĂMBULEANU care este condamnat la 10.000 (zece mii) lei amendă penală şi câte 5 (cinci) ani interdicţie corecţională, pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 part. II-a C.P.; la câte 10 (zece) ani temniţă grea şi câte 5 (cinci) ani degradare civică pentru crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire p.p. de art. 186, 207 şi 210 C.P..
  Conform art. 101 C.P. susnumiţii execută pedeapsa cea mai grea şi anume: Ilie Predaru 12 (doisprezece) ani temniţă grea, 5 (cinci) ani degradare civică şi 5.000 (cinci mii) lei amendă penală, Paul Stănescu cu 12 (doisprezece) ani temniţă grea, 5 (cinci) ani degradare civică şi 5.000 (cinci mii) lei amendă; Constantin Motaş 20 (douăzeci) ani temniţă grea, 5 (cinci) ani degradare civică şi 5.000 (cinci mii) lei amendă; Adrian Stămbuleanu 25 (douăzeci şi cinci) ani muncă silnică, 5 (cinci) ani degradare civică şi 10.000 (zece mii) lei amendă; Ion Flueraş 15 (cincisprezece) ani temniţă grea, 5 (cinci) ani degradare civică şi 5.000 (cinci mii) lei amendă.
  Se confiscă pentru toţi averea şi îi obligă să plătească cheltuieli de judecată după cum urmează: Ilie Predaru 5.000 (cinci mii) lei; Stănescu Paul 10.000 (zece mii) lei; Constantin Motaş 5.000 (cinci mii) lei; Adrian Stămbuleanu 10.000 (zece mii) lei şi Ion Flueraş 5.000 (cinci mii) lei.
  Se compută prevenţia pentru Ilie Predaru, Paul Stănescu, Adrian Stămbuleanu şi Ion Flueraş de la 13 Iunie 1949, iar pentru Constantin Motaş de la 21 Mai 1949.
  Făcând aplicaţia art. 4 proc. Penală şi art. 304 C.J.M. îi achită de orice penalitate pe susnumiţii pentru infracţiunile p.p. de art. 209 part. II-a şi a IV-a C.P. şi art. 210 C.P., neîntrunind elementele constitutive.
  6/. Făcând aplicaţia art. 342 C.J.M., art. 186, 187, 190, 207, 209 part. II-a pct. d. C.P. art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., art. 267 C.P., art. 101 şi 103 C.P., art. 25 pct. 6, art. 193 C.P., art. 304 C.J.M., cu unanimitate de voturi condamnă în contumacie pe EFTIMIE GHERMAN şi pe IANCU ZISSU la muncă silnică pe viaţă pentru crima de înaltă trădare p.p. de art. 186 al. 2 C.P., comb. cu art. 187 pct. 2 şi 3 C.P.; la mucă silnică pe viaţă pentru crima de înalţă trădare p.p. de art. 190 C.P.; la 10 (zece) ani detenţie grea şi câte 5 (cinci) ani degradare civică pentru crima de surparea ordinii constituţionale p.p. de art. 207 C.P.; la câte 7 (şapte) ani închisoare corecţională, câte 20.000 (douăzeci mii) lei amendă penală şi câte 5 (cinci) ani interdicţie corecţională pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 part. II-a pct. d. C.P.; la câte 10 (zece) ani temniţă grea şi câte 5 (cinci) ani degradare civică pentru crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P. şi la câte 10 (zece) ani închisoare corecţională şi câte 40.000 (patruzeci mii) lei amendă corecţională pentru delictul de trecere frauduloasă a frontierei p.p. de art. 267 C.P.
  Conform art. 101 C.P. vor executa pedeapsa cea mai grea, adică muncă silnică pe viaţă şi amendă corecţională conform art. 104 C.P..
  Se confiscă averea pentru ambii şi îi obligă să plătească fiecare căte 30.000 (treizeci mii) lei cheltuieli de judecată.
  Făcând aplicaţia art. 4 Proc. Penală şi art. 301 C.J.M., achită pe susnumiţii de orice penalitate pentru infracţiunile p.p. de art. 209 part. III-a şi IV-a C.P. şi art. 210 C.P. neîntrunind elementele constitutive.
  Conform art. 304 alin. 2 C.J.M. se confiscă toate corpurile delicte din acest proces.
  Tribunalul reintrând în şedinţă publică, Preşedintele conform art. 299 C.J.M. a dat citire dispozitivul de mai sus. Cu drept de recurs în termen de 4 zile, la Curtea Militară de Casare şi Justiţie.
  Dată şi citită în şedinţă publică astăzi 22 Ianuarie 1952 (anul una mie nouă sute cinzeci şi doi luna Ianuarie ziua douăzeci şi doi) la Bucureşti.
  Dăm putere şi ordonăm tuturor agenţilor forţei publice de a executa această sentinţă, tuturor procurorilor pentru a le aduce la îdeplinire, comandanţilor şi ofiţerilor forţei publice de a da ajutorul legalmente cerut.
  Prezenta sentinţă s-a semnat de noi.

  PRIM PREŞEDINTE,
  Lt. col. magistrat s/Finichi Paul

  Membri:
  Lt. magistrat s. Naghi Alexandru
  Lt. s/Marghidan Constantin
  Locot. s/Oprea Nicolae
  Locot. s/ Iliescu Friţu

  Grefier şef
  s/T. Petrescu-Joiţeanu

  **

  PROCES – VERBAL

  Astăzi 23 Ianuarie 1952 (anul una mie nouă sute cinzeci şi doi, luna Ianuarie, ziua douăzeci şi trei), Sentinţa nr. 49 din 22 ianuarie 1952 pronunţată de Tribunalul Militar Bucureşti – Secţia I-a, s-a adus la cunoştinţa condamnaţilor, de către noi, grefierul şef al Trib.[unalului] Mil.[itar] Bucureşti Secţia I-a, condamnaţilor aflaţi în penitenciar, în prezenţa procurorului militar, care i-a încunoştinţat că au drept de recurs contra sentinţei de condamnare în termen de 4 zile, la Curtea Militară de Casare şi Justiţie conform art. 349-351 din Codul Justiţiei Militare.

  PROCUROR MILITAR,
  Maior magistrat,
  s/Tronici Alexandru

  Grefier şef,
  s/T. Petrescu-Joiţeanu

  ***

  Z.S.
  Dosar Nr. 1314/1952

  REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ

  CURTEA MILITARĂ DE CASARE ŞI JUSTIŢIE

  DECIZIA Nr. 1844

  Astăzi 13 Iunie 1952

  Curtea Militară de Casare şi Justiţie compusă din:
  Colonel Magistrat Vasile Vlasu Preşedinte
  Lt. Colonel Magistrat Şt. Băduţ Consilier
  Lt. Colonel Magistrat A. Casandra Consilier
  Maior Magistrat Ioan Spulber Procuror Militar
  Grefier şef Ion Constantinescu

  S-a luat în cercetare recursul introdus de Adrian Dimitriu, Eugen Dobrescu, Romulus Dan, Gheorghe Ene Filipescu, Ilie Predaru, Paul Stănescu, Constantin Motaş, Adrian Stămbuleanu şi Ion Flueraş, împotriva sentinţei Nr. 49 din 22 Ianuarie 1952, a Tribunalului Militar Bucureşti Secţia I-a.
  S-a dat cuvântul recurenţilor reprezentaţi prin Tov. avocaţi Mihail Maiu, Barbu Solomon, Gr. Dumitrescu, care şi-au dezvoltat motivele de casare.
  S-a ascultat în concluzii, Tov. Procuror care a cerut respingerea tuturor recursurilor.

  C U R T E A

  Deliberând asupra recursurilor de faţă:
  Având în vedere sentinţa Nr. 49 din 22 Ianuarie 1952, a Tribunalului militar Bucureşti Secţia I-a, din care reasă că:
  1/. Adrian Dimitriu, este condamnat la muncă silnică pe viaţă pentru crima de înaltă trădare prev. de art. 186 al. 2 C.P. comb. cu 187 pct. 1 şi 3 C.P.; la 10 ani detenţie grea pentru crima de surparea ordinii constituţionale prev. de art. 207 C.P.; la 7 ani închisoare corecţională şi 20.000 lei amendă pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale prev. de art. 209 pt. II-a pct. d. C.P.; la 10 ani temniţă grea pentru crima de complicitate în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire prev. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P.; şi la 10 ani închisoare corecţională pentru delictul de agitaţie publică prev. de art. 327 al 3 C.P. comb. cu art. 1 C.P..
  2/. Eugen Dobrescu este condamnat la muncă silnică pe viaţă pentru crima de înaltă trădare prev. de art. 186 al. 2 C.P. comb. cu art. 187 pct.. 2 şi 3 C.P.; la muncă silnică pe viaţă pentru crima de înaltă trădare prev. de art. 190 pct. 1 C.P.; la 7 ani închisoare corecţională şi 20.000 lei amendă pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale prev. de art. 209 pt. II-a C.P. pct. 4 şi la 10 ani temniţă grea pentru crima de complot în scop de trădare prev. de art. 227. C.P. comb. cu art. 186 C.P.
  3/. Romulus Dan şi 4/. Gheorghe Ene Filipescu, sunt condamnaţî la câte 15 ani temniţă grea pentru crima de înaltă trădare; la câte 10 ani detenţie grea pentru crima de surparea ordinii constituţionale; la căte 7 ani închisoare corecţională şi 20.000 lei amendă pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale şi la câte 10 ani temniţă grea pentru crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire, infracţiuni prev. şi pen. de art. 186, 187 pct. 1 şi 3 C.P., art. 207 C.P., art. 209 pt. II pct. d C.P., art. 227 comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P. comb. cu art. 101 şi 103 C.P.
  5/. Ilie Predaru şi 6/. Paul P. Stănescu, sunt condamnaţi la câte 12 ani temniţă grea; 7/. Constantin Motaş este condamnat la 20 ani temniţă grea; Adrian Stambuleanu este condamnat la 25 ani muncă silnică şi 9/. Ion Flueraş este condamnat la 15 ani temniţă grea toţi pentru crima de înaltă trădare prev. de art. 186 al. 2 C.P. comb. cu art. 189 pct. 2 şi 3 C.P. comb. cu art. 157 C.P. îi mai condamnă la câte 10 ani temniţă grea pentru crima de surparea ordinii constituţionale prev. de art. 207 C.P.; la câte 7 ani închisoare corecţională, la câte 5.000 lei amendă, afară de Adrian Stămbuleanu, care este condamnat la 10.000 lei amendă pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale prev. de art. 209 pt. II C.P.; la câte 10 ani temniţă grea pentru crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire prev. de art. 186, 207 şi 210 C.P.
  Că, pentru a se aplica aceste penalităţi, Tribunalul reţine în sarcina inculpaţilor faptul, că în mod conştient au urmărit să provoace război contra Statului Român, de a înlesni aducerea ocupaţiei străine, în care scop s-au pus în înţelegere cu agenţii guvernelor străine şi cu asociaţiile politice formate în străinătate prin acuzatul Iancu Zissu, căruia i-a dat mandat de reprezentare a P.S.D.I. şi că au căutat să instige locuitorii ţării prin înscrisuri, instrucţiuni şi comunicări de a se ridica împotriva puterilor constituţionale ale R.P.R.; că împreună cu foştii conducători ai partidelor istorice au luat hotărârea de a comite o trădare de Patrie urmând a provoca un război contra Statului, surpând ordinea constituţională a republicii; că în cadrul activităţii duse în în organizaţia din străinătate, Eugen Dobrescu s-a lăsat influenţat trecând la activitate de spionaj în R.P.R. pentru a informa organizaţiile complotiste.
  Având în vedere, că împotriva acestei sentinţe inculpaţii au introdus recurs. astfel motivat.
  În ce priveşte recursul lui Adrian Dimitriu.
  Motivul I. “Nulitatea prev. de art. 370 pt. II pct. 1 C.J.M.”.
  Că, în dezvoltarea acestui motiv se susţine că, instanţa de fond nu precizează în dispozitiv în care din aliniatele art. 186 C.P. a încadrat fapta sa.
  Având în vedere, că din cuprinsul sentinţei recurate rezultă, că recurentul a fost condamnat pentru crima de înaltă trădare prev. de art. 186 al. 1 C.P., a cărui elemente sunt analizate de Tribunal prin sentinţa sa, iar penalitatea este aplicată conform acestui text.
  Că, astfel fiind critica adusă prin acest motiv de casare apare nefondată şi urmează a fi respinsă.
  În ce priveşte recursul introdus de Eugen Dobrescu.
  Motivul I. “Nulitatea prev. de art. 370 pt. II pct 1 C.J.M.”.
  Că, în dezvoltarea acestui motiv se susţine, că instanţa de fond nu analizează şi nu constată elementele constitutive ale crimei prev. de art. 190 pct. 1 C.P.;
  Având în vedere că instanţa de fond prin sentinţa sa analizează probele administrate în cauză, din care deduce fără denaturare materialitatea crimei de înaltă trădare, care şi-a primit însărcinarea din partea lui Zissu şi Gherman din organizaţia complotistă de la Paris ca să le trasmită cifrat informaţii, fapt care corect a fost încadrat în dispoziţiile art. 190 al.1 C.P.; încât critica adusă sentinţei prin acest motiv de casare apare nefondat şi urmează a fi respins ca atare.
  În ce priveşte recursul introdus de Romulus Dan.
  Motivul I. Nulitatea prev. de art. 370 pt. II pct. 1 C.J.M.
  Că, în dezvoltarea acestui motiv se susţine că, instanţa de fond nu constată elemetele crimei de înaltă trădare prev. de art. 186 pct. 2 şi art. 187 pct. 2 şi 3 C.P.
  Având în vedere, că din sentinţa Tribunalului rezultă, că instanţa de fond analizând dovezile administrate în cauză constată motivat întrunirea tuturor elementelor constitutive ale crimei de înaltă trădare, precum şi elementele constitutive ale crimei de surparea ordinii constituţionale, încât criticile aduse prin acest motiv de casare apar nefondate.
  În ce priveşte recursul introdus de Gh. Ene Filipescu.
  Motivul I. “Nulitatea prev. de art. 370 pt. II pct. 1 C.J.M.”.
  Că, în dezvoltarea acestui motiv de susţinere, că instanţa de fond n-a examinat elementele crimei de înaltă trădare, ale crimei de surparea ordinii constituţionale.
  Având în vedere, că din sentinţa recurată rezultă că Tribunalul analizând probele administrate în cauză deduce din materialitatea faptelor, comise de recurent elementele componente ale crimei de înaltă trădare şi ale crimei de surpare a ordinii constituţionale, încât criticile aduse prin acest motiv de casare apar inexacte de fapt, urmând a fi respinse ca nefondate.
  Motivul II comun tuturor recurenţilor. “Nulitatea prev. de art. 370 pt. II pct. 10 C.J.M.”.
  Având în vedere că în conformitate cu art. unic din decretul 185/1948, hotărârile care se pronunţă pentru infracţiuni contra siguranţei Statului nu pot fi atacate cu recurs pentru cazul prevăzut de art. 370 pt. II pct. 10 C.J.M.
  Că, în speţa, hotărârea atacată cu recurs priveşte crima de înaltă trădare comisă de recurenţi, care fiind o infracţiune împotriva siguranţei Statului, ea nu poate fi atacată pentru cazul prev. de art. 370 pt. II pct. 10 C.J.M., încât critica adusă prin acest motiv de casare, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

  PENTRU ACESTE MOTIVE

  TRIBUNALUL

  ÎN NUMELE POPORULUI

  Respinge recursurile introduse de Adrian Dimitriu, Eugen Dobrescu, Romulus Dan, Gh. Ene Filipescu, Ilie Predaru. Paul Stănescu, Constantin Motaş, Adrian Stămbuleanu şi Ion Flueraş, împotriva sentinţei Nr. 49 di 22 Ianuarie 1952, a Tribunalului Militar Bucureşti Secţia I-a, ca nefondate.
  Dată şi citită în şedinţă publică, astăzi 13 Iunie 1952.

  PREŞEDINTE
  Colonel Magistrat
  s/ Vasile Vlasu

  Consilieri:
  Lt. Col. Magistrat
  s/ Şt. Băduţ
  L. Col. Magistrat t
  s/ A. Casandra

  Grefier şef
  s/ Ion Constantinescu

  ****

  NOTĂ:
  Prezentele copii, după Sentinţa Nr. 49/16 Ianuarie 1952 şi Decizia Nr. 1844/13 Iunie 1952, împreună cu alte documente din Dosrul Penal P120 şi Dosarul de Urmărire Informativă I2549, întocmite de fosta Securitate, conducătorilor P.S.D.I în frunte cu Constantin Titel Petrescu, au fost obţinute prin grija şi strădania Asociaţia “Prietenii Social-Democraţiei Române” de la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii – CNSAS, care le-a certificat autenticitatea.
  Asociaţia “Prietenii Social-Democraţiei Române” v-a pune la dispoziţia publicului larg, mai multe documente, ce privesc – lupta şi sacrificiile social-democraţilor români în perioada dictaturii comuniste, pentru supravieţuirea şi continuitatea social-democraţiei române.
  Editarea, multiplicarea sau folosirea acestor documente, se poate face numai cu acordul Asociaţiei “Prietenii Social-Democraţiei Române”.

  Documentul complet este disponibil la Secretariatul General al Partidului Social Democrat “Constantin Titel Petrescu”